Verkställighetshinder

Har du fått avslag på din ansökan om uppehållstillstånd och har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut?